Fortsätt till innehållet

KOSEK är en partner för företagare under hela företagsverksamhetens livscykel, från etableringen av ett företag fram till tillväxt- och utvecklingsfasen samt ägarbyte.

I nyföretagarrådgivningen framgick det 2023 att nya företag etableras förutom under högkonjunktur också under osäkra tider. För vissa kan exempelvis osäkerheten om huruvida förvärvsarbetet kommer att fortsätta vara den utlösande faktorn för att förverkliga en idé som de bollat om att etablera ett eget företag.

Tack vare investeringsprojekten som publicerats av storindustrin och som förlagts till Karleby har Karleby under den senaste tiden fått synlighet i de nationella rubrikerna. Det är lättare för ett enskilt litet eller medelstort företag att arbeta med stora projekt genom ett konsortium med flera företag, och KOSEK har en viktig roll när det gäller att bilda sådana konsortier.

Ägarbyten påskyndades framgångsrikt på Företagsmarknaden som ordnades för andra gången. KOSEK var huvudarrangör.

 • Förutom under en högkonjunktur skapas ny företagsverksamhet även i osäkra tider, vilket också framgick i KOSEK:s nyföretagarrådgivning. Osäkerhet om sysselsättningsläget, inklusive uppsägningar och permitteringar, kan vara en avgörande drivkraft för många att bli företagare, till exempel i situationer där en person kan fortsätta sitt tidigare förvärvsarbete som företagare. I KOSEK:s nyföretagarrådgivning observerades fortfarande ett fenomen som är bekant från tidigare år och där anställda inom hälso- och sjukvården blir företagare. En del av dem fortsätter som företagare inom hälso- och sjukvårdssektorn, medan andra etablerar ett företag inom en helt annan bransch.

  Kunderna i nyföretagarrådgivningen representerade ett brett spektrum av åldersgrupper, till och med unga personer. Bland de nya företagarna ökade fortfarande antalet företagare med invandrarbakgrund. Detta beror delvis på det omfattande samarbete med läroanstalter som KOSEK:s nyföretagartjänst har med läroanstalter. Det praktiska samarbetet innefattar bland annat föreläsningar om företagande vid läroanstalter, och läroanstalterna kan också använda KOSEK:s affärsplan i sin undervisning.

  Även om antalet kunder inom nyföretagarrådgivningen ökade, syntes utvecklingen inte omedelbart i antalet företag som grundades. I osäkra tider kan det ta längre tid än normalt att fatta beslut om att starta ett företag, och det är ofta svårare att få finansiering. För företagare med invandrarbakgrund kan det till och med vara svårt bara att öppna ett konto.

  Samtidigt som mer tid lades ned på att etablera företag har kundaktiviteten per kund ökat. Detta beror delvis på de digitala verktyg som KOSEK börjat använda och som gör det lättare för kunderna att kontakta KOSEK:s företagsrådgivare. Efter ett fysiskt möte med kunden i början fortsätter kommunikationen smidigt via digitala kanaler. Kunderna har uppskattat att de digitala verktygen på många sätt gjort kommunikationen smidigare.

  Nyföretagarrådgivningen hade 334 kunder under året. Totalt registrerades 812 kundrådgivningsmöten och 84 etablerade företag.

 • Under verksamhetsåret visade det sig många gånger att KOSEK intagit en plats på företagsfältet i Perho. KOSEK är välkänt, och det finns en stor efterfrågan på dess tjänster. De evenemang som ordnades under året samlade ett rekordstort antal deltagare. Den allmänna osäkerheten har orsakat utmaningar också i Perho, främst inom byggbranschen, men i det stora hela var situationen för de lokala företagen fortfarande ganska god. Bland annat starten på EU:s nya finansieringsperiod bidrog till investeringsviljan, vilket också syntes i efterfrågan på KOSEK:s tjänster.

  Särskilt under det andra halvåret fokuserade KOSEK:s verksamhet på nyföretagarrådgivning. KOSEK hjälpte såväl heltids- och deltidsföretagare i början av företagsverksamheten. Majoriteten av de nya företagarna var enskilda näringsidkare, och nya företag grundades särskilt inom välfärdssektorn.

  I slutet av oktober, under den nationella ägarskiftesveckan, ordnade KOSEK tillsammans med Mellersta Österbottens Företagare ett evenemang om företagens ägarskiften som samlade en rekordstor publik, mer än 20 deltagare. Specialtemat var fastställande av ett företags värde, men under ledning av experter behandlades mer omfattande frågor gällande ägarskifte. Antalet deltagare och den respons som kommit in visar att det finns ett behov av motsvarande evenemang även i framtiden.

  På Kauppalehtis Menestyjät-lista finns bland annat Finlands mest framgångsrika företag, tillväxtföretag och företag med de bästa resultaten. Hela 12 företag från Perho fanns med på den senaste Menestyjät-listan. Perho kommun, Perhon kehitysyhtiö och KOSEK ordnade ett gemensamt kvällsevenemang, som redan blivit en tradition, för dessa företag och nya företag som inlett sin verksamhet under det senaste året.

 • Det finns ett stort behov av att främja företagens ägarbyten. I Mellersta Österbotten verkar totalt drygt 5 000 företag, där 45,8 procent av företagarna är minst 50 år. Enligt den riksomfattande ägarbytesbarometern 2021 har 43 procent av de personer över 55 år som besvarat enkäten i Mellersta Österbotten för avsikt att avstå från sitt eget företag 2021–2024 och 37 procent 2025–2028. Det betyder att ett ägarbyte blir aktuellt hos drygt tusen företag under de närmaste åren. I praktiken innebär det att en del av dessa företag läggs ned, en del säljs till utomstående och vid en del företag genomförs ett generationsskifte.

  I syfte att främja ägarbyten ordnades Mellersta Österbottens Företagsmarknad för första gången i april 2022 i Karleby. Nu ordnades Företagsmarknaden för andra gången i Karleby, och evenemanget var igen mycket populärt. Ett hundratal deltagare dök upp. Cirka 70 av dem var köpare eller säljare och de övriga experter på ägarbyten, såsom jurister, redovisnings- och revisionsproffs samt finansiärer. Många typer av känslighet anknyter fortfarande till försäljning av ett företag, och därför undertecknade alla deltagare ett sekretessavtal, vilket för sin del sänkte tröskeln för att besöka evenemanget.

  Företagsmarknaden har visat sig vara en nyttig mötesplats, där de som överväger att sälja sitt företag kan testa om deras företag väcker intresse samtidigt som de har möjlighet att prata med ägarbytesexperter. Säljarna representerade ett brett spektrum av branscher, och omsättningen uppgick till miljontals euro för de största företagen som var till salu.

  En del av köparna ville sysselsätta sig helt och hållet som företagare, medan andra ville investera i ett företag som passar in i deras existerande företagshelhet. Det gjordes också affärer, och dessutom hittade experter på ägarbyten nya kunder.

  Även denna gång var KOSEK i samarbete med Mellersta Österbottens Företagare huvudarrangör för Företagsmarknaden. År 2024 ordnas Företagsmarknaden i Nivala.