Fortsätt till innehållet
Kolme nuorta istuu puistossa
Konsta Linkola

Projekt för livskraft till Mellersta Österbotten genom företagarfostran

Under 2023 gjordes en bakgrunds- och behovskartläggning av arbetslivs- och företagarfärdigheter bland barn och unga inom projektet YES! Keski-Pohjanmaa. I kartläggningsresultaten framkom att särskilt eleverna i årskurserna 7–9 i landskapet inte erbjuds aktuell och tillräckligt effektiv arbetslivs- och företagarfostran.

Projektet Livskraft genom företagarfostran (fi. Yrittäjyyskasvatuksella elinvoimaa) har inletts för att svara mot ett framkommet behov: Genom att satsa allt bättre på att kartlägga och utveckla arbetslivs- och företagarfärdigheterna bland elever i årskurserna 7–9 får man viktig information för närings- och företagslivet. På så sätt kan man också skapa och vidta konkreta behovsbaserade åtgärder. Genom dessa åtgärder är det möjligt att påverka behoven av kunnig arbetskraft inom den nära framtiden och även på lång sikt.

Projektets syfte är att samla information både från unga och företag för att identifiera behoven av arbetslivs- och företagarfostran bland elever i årskurserna 7–9 i landskapet och på så sätt svara bättre mot närings- och företagslivets behov.

Strävan är att främja tillgången till kunnig arbetskraft och livskraften i landskapet genom att förbättra medvetenheten om framtidsutsikterna och företagens arbetskraftsbehov i vårt växande och allt mer internationella landskap samt att rikta undervisning om aktuella arbetslivsfärdigheter, såsom förståelse för klimatförändringen och den rena övergången, till eleverna i årskurserna 7–9.

Som en projektåtgärd görs en situations- och behovskartläggning. Baserat på denna utarbetas en åtgärdsplan där de väsentliga behoven identifieras. I planen beskrivs även konkreta åtgärder med hjälp av vilka man kan börja utveckla lösningar till behoven. Åtgärderna genomförs genom att ta med näringslivet och olika stora företag med i utarbetandet av åtgärdsplanen tillsammans med de unga.

Genom projektet utvecklas ett smidigt samarbete mellan olika aktörer i landskapet så att kommunerna, bildningsväsendet och undervisningstjänsterna samt närings- och företagslivet tillsammans garanterar ett behovsbaserat lärande för eleverna i årskurs 7–9 och samtidigt erbjuder dem en smidig väg till arbetslivet genom att erbjuda kunskap och nätverk som de unga behöver.

Som resultat identifierades behoven av arbetslivs- och företagsfostran hos både de unga i årskurs 7–9 samt närings- och företagslivets behov, och vilka metoder och åtgärder som stöder dessa behov och de ungas övergång till fortsatt utbildning, framtida tillväxtföretagare i landskapet och arbetstagare i företag och arbetslivet.

Strävan är att projektets resultat ska erbjuda konkreta verktyg både för närings- och företagslivet och för den indirekta målgruppen, det vill säga utbildningsorganisationen på det högre stadiet. Med detta avses till exempel hurdana åtgärder och samarbetsmodeller som kan användas för att bäst nå de unga och på så stärka livskraften och öka tillgången till kunnig arbetskraft. Den handlingsplan som skapas som resultat av projektet erbjuder även undervisningstjänsterna på det grundläggande stadiet konkreta perspektiv och verktyg för att stärka samarbetet mellan utbildning och arbetsliv. Resultat och material från projektet används allmänt för handlingsplaner för företagarfostran i hela landskapet. Dessutom utreder arrangörerna noggrannare hur projektets handlingsplan kunde utvecklas till en bestående praktisk verksamhet.

Projektet Livskraft till Mellersta Österbotten genom företagarfostran (fi. Yrittäjyyskasvatuksella elinvoimaa Keski-Pohjanmaalle) finansieras under perioden 1.1–31.10.2024 av huvudfinansiären Mellersta Österbottens förbund (finansiering genom AKKE – Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen), genom kommunandelar från kommunerna Karleby, Perho, Kannus, Halso, Vetil, Kaustby, Lestijärvi och Toholampi i Mellersta Österbotten samt genom en egenfinansieringsandel från KOSEK. Den totala budgeten för den 10 månader långa projektperioden är 65 496 euro.