Fortsätt till innehållet
Yrittäjyyskasvatushankkeen työpajan osallistujia

De ungas röst i arbetslivet: Synpunkter, behov och möjligheter

Inom projektet Livskraft till Mellersta Österbotten genom företagarfostran, som förvaltas av KOSEK, har man under våren 2024 kartlagt vilka tankar landskapets högstadieelever har om arbetsliv och företagande samt de ungas kännedom om arbetslivet på den egna orten och i Mellersta Österbotten. I vårens projektåtgärder deltog 429 högstadieelever i landskapet.

Många unga i klasserna 8–9 i landskapet som deltagit i projektet påbörjar i sommar sin arbetskarriär, och många arbetsgivare och företag i vårt landskap är de första arbetsgivarna för dessa unga.

I denna publikation om projektet presenteras vilka synpunkter de unga i landskapet har om arbetslivet och de frågor som väcker mest osäkerhet och frågor hos dem när det gäller arbetslivet. Målet för såväl denna publikation som projektet är att ta upp resultat och observationer från projektet samt att förmedla information till representanter för arbetsliv och företag om tankarna bland dessa ungdomar som håller på och tar sina första steg i arbetslivet, men som under de kommande åren kommer att vara en viktig del av den kunniga arbetskraften i vårt landskap. Målet är också att uppmuntra representanter för arbetsliv och företag att fästa uppmärksamhet vid dessa teman och delta i företagarfostran.

Genom projektträffar kartlades vilka frågor om arbetslivet som väcker mest osäkerhet och flest frågor bland de unga. Bland de ungas svar framkommer fem centrala teman: att hitta en lämplig arbetsplats och att trivas i arbetet, lön, misslyckanden och frågor som berör arbetsgemenskapen.

Många unga som deltog i projektet har blivit sysselsatta och fått sommarjobb, men många har också blivit utan. Sommarjobb är viktigt både med tanke på erfarenhet och självkänsla. Många unga berättade att de drömmer om att få ens ett kort sommarjobb. Ofta är emellertid arbetssökningsfärdigheterna bristfälliga eller så har man inte lyckats få sommarjobb trots eget initiativ och aktivt sökande. En av de tankar som väckte mest osäkerhet var just detta – att få jobb och att hitta ett lämpligt sådant. Sommarjobb är ett viktigt sätt att hjälpa unga att gestalta sina egna styrkor och intresseobjekt. Sommarjobb kan vara ett sätt att få klarhet i sina egna framtida studie- och karriärsval.

Ett centralt tema som framkom mest i svaren var emellertid de ungas osäkerhet och rädsla att misslyckas och göra fel. Även arbetsgemenskapen och hur man klarar sig där väckte osäkerhet. En uppmuntrande och positiv arbetsatmosfär, omfattande introduktion och en utnämnd stödperson i arbetet kan stärka de ungas självkänsla och förmåga att behandla misslyckanden och osäkerhet. En arbetsatmosfär där man kan se att man kan lära sig av sina fel och på så sätt utvecklas kan hjälpa de unga att övervinna sin rädsla att misslyckas.

Av arbetslivet saknar de unga öppenhet, tydlighet och transparens. De unga saknar information om arbetsuppgifter som ingår i olika yrken och framför allt om lönen. Av arbetslivet efterlyses därför öppenhet och realistiska beskrivningar som kan hjälpa de unga att förstå både lönenivån och kunnande och arbetsuppgifter som ingår i olika yrken.

Med tanke på företagarfostran är det därför viktigt att stärka skolornas arbetslivs- och företagssamarbete: Att lyckas få de unga och arbetslivet att mötas och ordna alltmer arbetslivsevenemang och nätverksmöjligheter där de unga får möjlighet att bekanta sig med olika arbetsplatser och arbetsmiljöer som generellt ökar deras kännedom om arbetslivet på lokal nivå och om hurdana möjligheter arbetslivet i Mellersta Österbotten kan erbjuda.

Och avslutningsvis: de ungdomar i landskapet som deltagit i vårens projektåtgärder berättar att deras intresse för företagande ökat med 62,5 procent genom projektet.

Mera information: