Hyppää sisältöön
Yrittäjyyskasvatushankkeen työpajan osallistujia

Maakunnan nuorten ääni työelämässä: Näkemyksiä, tarpeita ja mahdollisuuksia

KOSEKin hallinnoima yrittäjyyskasvatuksella elinvoimaa Keski-Pohjanmaalle -hanke on kartoittanut kevään 2024 aikana maakunnan yläkouluikäisten ajatuksia työelämästä ja yrittäjyydestä ja tietämyksestä oman paikkakunnan kuin Keski-Pohjanmaan työelämästä. Hankkeen kevään toimenpiteisiin on osallistunut maakuntamme yläkoulujen 429 oppilasta.

Moni hankkeeseen osallistunut maakunnan 8–9. luokkalainen nuori aloittelee tänä kesänä työuraansa ja monet maakuntamme työnantajista ja yrityksistä ovat näiden nuorten ensimmäisiä työnantajia.

Tässä hankekuulumisten julkaisussa esitellään maakuntamme nuorten näkemyksiä työelämästä sekä niitä asioita, jotka herättävät heissä eniten epävarmuutta ja kysymyksiä työelämään liittyen. Niin tämän julkaisun kuin hankkeen tavoitteena on tuoda esiin hankkeessa esille nousseita tuloksia ja havaintoja, ja välittää työelämän ja yritysten edustajille tietoa näiden nuorten ajatuksista, jotka ovat vasta ottamassa ensi askeliaan työelämässä, mutta ovat tulevina vuosina tärkeä osa maakuntamme osaavaa työvoimaa. Tavoitteena on myös rohkaista työelämän ja yritysten edustajia kiinnittämään huomiota näihin teemoihin ja osallistumaan yrittäjyyskasvatukseen.
Nuorilta kartoitettiin hanketapaamisilla mitkä työelämään liittyvät asiat herättävät eniten epävarmuutta ja kysymyksiä. Nuorten vastauksissa korostuvat viisi keskeistä teemaa, joita olivat sopivan työpaikan löytäminen ja työssä viihtyminen, palkka, epäonnistuminen ja työyhteisöön liittyvät asiat.

Moni hankkeeseen osallistunut nuori on työllistynyt ja saanut kesätöitä, mutta moni on myös jäänyt niitä ilman. Kesätyöt ovat tärkeä niin kokemuksena kuin itsetunnon kannalta. Moni nuorista kertoi haaveilevansa edes lyhyestä kesätyöstä. Usein kuitenkin taidot etsiä töitä voivat olla puutteellisia tai kesätöitä ei ole saanut oma-aloitteisesta ja aktiivisesta etsinnästä huolimatta. Yksi suurimmista epävarmuutta herättävistä ajatuksista liittyikin juuri tähän – työn saantiin ja sopivan sellaisen löytämiseen. Kesätyö on yksi tärkeä keino auttaa nuoria myös hahmottamaan omia vahvuuksiaan ja kiinnostuksen kohteitaan. Kesätyöt voi olla keino selkeyttää omia tulevaisuuden opinto- ja uravalintoja.

Yksi keskeinen, vastauksissa eniten esille noussut aihe oli kuitenkin nuorten epävarmuus ja pelko epäonnistumisesta ja virheiden tekemisestä. Lisäksi epävarmuutta herättivät työyhteisö ja siellä pärjääminen. Kannustava ja positiivinen työilmapiiri, kattava perehdytys ja nimetty tukihenkilö töissä, voivat vahvistaa nuorten itseluottamusta ja kykyä käsitellä epäonnistumisia ja epävarmuutta. Työilmapiiri, jossa virheistä oppiminen nähdään osana kehitystä, voi auttaa nuoria voittamaan pelkonsa epäonnistumisesta.

Nuoret kaipaavat työelämältä avoimuutta, selkeyttä ja läpinäkyvää. Nuoret kaipaavat tietoa eri ammattien sisältämistä työtehtävistä ja erityisesti palkkauksesta. Työelämältä kaivataankin näin avoimuutta ja realistista puhetta, joka voi auttaa nuoria ymmärtämään niin palkkatasoa kuin eri ammattien sisään piiloutuvaa osaamista ja työtehtäviä.

Yrittäjyyskasvatuksen näkökulmasta onkin tärkeää vahvistaa koulujen työelämä- ja yritysyhteistyötä: Kohtauttaa nuoria työelämän kanssa, järjestäen entistä enemmän työelämätapahtumia ja verkostoitumismahdollisuuksia, joissa nuoret saavat tilaisuuksia tutustua erilaisiin työpaikkoihin ja työympäristöihin, lisäten yleisesti tietämystä työelämästä kuin paikallisesti, minkälaisia mahdollisuuksia Keski-Pohjanmaan työelämä voi tarjota.

Ja lopuksi: kevään hanketoimiin osallistuneista maakunnan nuorista kertoo, että heidän kiinnostuksensa yrittäjyyttä kohtaan on lisääntynyt hankkeen myötä 62,5 %

Lisätietoja: