Fortsätt till innehållet

Även om en del av företagen inom vårt område under verksamhetsåret kände av det osäkra världsläget såg företagen i stort sett med tillförsikt på framtiden. KOSEK fortsatte sitt starka arbete inom kompetensutveckling, men parallellt med detta har företagens oro över tillgången på kompetent arbetskraft dykt upp. KOSEK satsar också på att lösa denna utmaning, ett exempel på detta var projektet YES!  Keski-Pohjanmaa, som genomfördes under verksamhetsåret och som arbetade med en regional inlärningsmiljö för företagarfostran. Om inlärningsmiljön förverkligas skulle företagen inom vårt område få bättre möjligheter att värva landskapets unga personer som arbetstagare.

Tillgången på arbetskraft utgör en utmaning för såväl den offentliga sektorn, läroanstalterna som företagen, och det finns ingen enskild lösning på arbetskraftsfrågan. Det behövs ett långsiktigt arbete, som börjar redan med grundskoleelever, vilka också det ovan nämnda projektet fokuserade på. Den offentliga sektorns uppgift är att bidra till att arbetskraft kan värvas genom att göra området attraktivt för arbetstagare och deras familjer. Det krävs att läroanstalterna ordnar högklassig utbildning som uttryckligen tillgodoser behoven hos företagen inom vårt område. Av företagen krävs i sin tur proaktivitet, till exempel genom att hålla kontakt med de unga redan under studietiden och erbjuda dem praktikplatser. Då får de unga bättre kännedom om vilka arbetsmöjligheter det finns inom deras hembygd.

KOSEK:s styrelse omorganiserades något, och ur ordförandens perspektiv har styrelsearbetet fått en bra start. Styrelsens sammansättning är balanserad, och jag uppskattar särskilt att näringslivet nu är starkt representerat i styrelsen. Inte för att bevaka sina egna intressen, utan för att bidra med näringslivets synpunkter till KOSEK:s beslutsprocess.

Under sommaren och hösten diskuterade den nya styrelsen i god anda KOSEK:s roll. Diskussionen kommer att fortsätta under 2024, och temat kommer naturligtvis också att behandlas tillsammans med ägarna. Ägarnas förväntningar är tydligt definierade, vilket ger KOSEKs förvaltning och operativa ledning de bästa möjligheterna att arbeta för visionen.

Lauri Laajala
KOSEKs styrelseordförande, Perhos kommundirektör