Fortsätt till innehållet

KOSEKs årsberättelse 2023 tillgänglig via webbtjänsten

KOSEK är en partner för företagare under hela företagsverksamhetens livscykel, från etableringen av ett företag fram till tillväxt- och utvecklingsfasen samt ägarbyte.

I nyföretagarrådgivningen framgick det 2023 att nya företag etableras förutom under högkonjunktur också under osäkra tider. För vissa kan exempelvis osäkerheten om huruvida förvärvsarbetet kommer att fortsätta vara den utlösande faktorn för att förverkliga en idé som de bollat om att etablera ett eget företag.

Tack vare investeringsprojekten som publicerats av storindustrin och som förlagts till Karleby har Karleby under den senaste tiden fått synlighet i de nationella rubrikerna. Det är lättare för ett enskilt litet eller medelstort företag att arbeta med stora projekt genom ett konsortium med flera företag, och KOSEK har en viktig roll när det gäller att bilda sådana konsortier.

Ägarbyten påskyndades framgångsrikt på Företagsmarknaden som ordnades för andra gången. KOSEK var huvudarrangör.

Vi hade igen ett stort utbud av livliga evenemang, vilka drog ett brett spektrum av olika målgrupper på företagsfältet och andra företrädare för näringslivet.

Det har blivit en allt större utmaning för företagen att värva kompetent arbetskraft. I det av KOSEK administrerade YES! Keski-Pohjanmaa -projektet arbetade man med att ta fram en ny inlärningsmiljö för företagarfostran i landskapet. Förhoppningen är att den ska bidra till att möta framtidens kompetensbehov. I det internationella projektet Target Circular är målet att ge verktyg för en allt bättre beslutsprocess hos företagen. Projektet Bothnia Green Energy främjar i sin tur gränsöverskridande samarbete för att utveckla innovativa energilösningar.

Läs årsberättelsen här