Fortsätt till innehållet
kaksi henkilöä rantakalliolla meren rannalla

Kampanjen KokkolaWorks startar i februari

Karleby stad, Mellersta Österbottens välfärdsområde Soite och 15 företag inom KIP-området samarbetar inom ramen för kampanjen KokkolaWorks som pågår hela året. Syftet med samarbetet är att öka dragningskraften och främja aktörernas och branschernas tillgång till arbetskraft.

I Karlebyregionen kommer efterfrågan på arbetskraft att öka ytterligare inom den nära framtiden i och med att stora investeringar förverkligas i regionen. Företagen växer och deras näringsstruktur ändras, vilket ökar behovet av kunnig arbetskraft när det gäller expertuppgifter, uppgifter inom produktion och uppgifter inom social- och hälsovårdsbranschen.

KokkolaWorks-kampanjkonceptet förenar bra jobb och gott liv i Karleby på ett naturligt sätt. Under kampanjen förmedlas information om lediga arbetsplatser och om Karlebyregionen i stort: alternativ som gäller boende, hobbymöjligheter, kultur- och idrottsutbud etc.

Kampanjen omfattar en KokkolaWorks-kampanjwebbplats, TV- och radioreklam, tryckt och digital reklam, ett gemensamt visuellt uttryck för mässor och en stor marknadsföringshelhet på olika kanaler på sociala medier.

Kampanjens första del (februari-mars) koncentrerar sig på att göra Karleby känt. Huvudkampanjens delar (maj och september-oktober) förstärker välkändheten med betoningar på olika mottagargrupper. En fortlöpande marknadsföring upprätthåller synligheten också mellan kampanjens olika delar.

För genomförandet av kampanjen svarar Kaski Agency Oy inom ramen för ett ramavtal (stadsstyrelsens upphandlingsbeslut 21.2.2022 § 90).  Karleby stads andel av kampanjens totala kostnader är 150 000 euro. Medel har reserverats i budgeten för 2023 på kostnadsställe 1056.

Ett infotillfälle om KokkolaWorks-kampanjen hålls den 6. februari.