Fortsätt till innehållet
MacroGroupin edustajat katsovat tietokoneen ruutua

Lönsamt att investera tid i styrelsearbete

Bakom många goda företagshistorier finns ett aktivt och välfungerande styrelsearbete. Detta är allmänt känt och har även bevisats genom undersökningar. Styrelsens betydelse framhävs i synnerhet i samband med olika förändringsutmaningar i företaget.

Marketing & Communication Group Marco Oy har specialiserat sig på planering och genomförande av mångsidiga företagsevenemang.

Företagets styrelse har ursprungligen bildats av ägarnas närkrets i samband med att företaget grundades. Ägarna fungerar i företagets operativa ledning. Genom de tillväxtmål som ägarna ställt upp för företaget har styrelsens styrande och utvecklande roll förändrats och på så sätt skapat ett behov av att utveckla styrelsearbetet. För detta behov inleddes en utveckling av mångsidiga verktyg.

Verksamhetsledare DI, HHJ, PJ Matti Sepponen vid Hallituspartnerit Pohjanmaa genomförde en analys enligt konceptet Hallitukset Töihin via Teams. I analysen behandlades bl.a. ägarstrategin, företagets framtida mål och styrelsearbetet i nuläget. Utifrån analysen fastställdes en kompetensprofil som användes för att inleda sökandet av en medlem till styrelsen.

Företaget fick flera ansökningar som var värda att beakta. För fortsatta förhandlingar valdes Katri Sipilä och Harri Mäkitie. Samarbetet inleddes genom konsultation där man betonade olika delar av verksamheten med de sökande. På detta sätt bekantade sig Sipilä och Mäkitie med Marco Group och dess utvecklingsbehov. Samarbetet har varit till stor nytta för företagets tillväxt redan i det här skedet. Det egentliga styrelsearbetet kommer att inledas senare med en ny styrelsesammanställning.

Styrelsens ordförande Pirjo Kivistö från Marketing & Communication Group Marco Oy berättar att styrelsens verksamhet blivit mer målinriktad genom Katri Sipiläs och Harri Mäkities expertis. Även den operativa ledningens färdigheter inom kontinuerlig utvecklingsverksamhet har förbättrats avsevärt.

Coronaepidemin har påverkat företagets verksamhet kraftigt. Genom utvecklingsfunktioner och det förbättrade styrelsearbetet har företaget blivit starkare och kapabelt att planera och genomföra nya affärsverksamhetsmodeller i en förändrad marknadssituation.

Vd/styrelsemedlem Minna Salin-Kivimäki rekommenderar starkt att även andra företag ska ta styrelsearbetet till en del av företagets normala ledningspraxis. En välfungerande styrelse kan vara till väldigt stor hjälp i stora förändringsprocesser. På företaget är man även nöjd med projektet Hallitukset Töihin! och de tjänster som erbjudits av KOSEK och Hallituspartnerit Pohjanmaa ry.

 

Aktiveringsprojektet Hallitukset Töihin!

I Mellersta Österbottens och Kalajokidalens område pågår ett aktiveringsprojekt för styrelsearbete. Projektets målgrupp består av utvecklings- och tillväxtorienterade företag som kan få hjälp med att få igång sitt styrelsearbete.
Projektet är en kampanj som finansieras av Liikesivistysrahasto och leds av Hallituspartnerit Pohjanmaa i samarbete med Karlebynejdens Utveckling, Österbottens Handelskammare och Mellersta Österbottens Företagare.
Den service som erbjuds genom projektet är avgiftsfri för företagen, med undantag av eventuella uppdragsavgifter i anknytning till sökande av styrelsemedlemmar. Om dessa avtalas på förhand. Hittills har analyser gjorts för 25 företag. Det finns fortfarande lediga analystider kvar, så kom med och utveckla styrelsearbetet i ditt företag du också!