Fortsätt till innehållet
Matthew Mendy

Jobbcoach hjälper rekrytera kunniga personer med invandrarbakgrund

Jobbcoachen Matthew Mendy har sedan november hjälpt företagen i regionen med rekrytering genom att skapa kontakter mellan arbetslösa arbetssökande med invandrarbakgrund och företagen. Trots att det finns lediga arbetsplatser och arbetslösa arbetssökande i regionen är det ofta svårt att hitta rätt person för rätt arbete. Jobbcoachen arbetar på praktisk nivå med att koppla ihop ett arbete med rätt person. Jobbcoachen är ett välkommet tillägg i det befintliga serviceutbudet för det kommunala sysselsättningsförsöket i Karlebyregionen.

”För att trygga den ekonomisk tillväxten behöver man i framtiden mer arbetskraft i vår region och i hela Finland. Konkurrensen om kunnig arbetskraft kommer att öka både på nationell och internationell nivå. Av denna orsak är det viktigt att vi redan nu skapar en grund för framtiden och söker hållbara lösningar tillsammans med regionala företag, utbildningsorganisationer och sysselsättningsvården så att vi kan garantera en tillräcklig tillgång till arbetskraft”, konstaterar Matthew Mendy.

Det här målet kan uppnås endast genom ett intensivt samarbete i regionen, genom att se till att utveckla kompetensen hos den befintliga arbetskraften, genom att hålla kvar kunniga personer som utexamineras från läroanstalterna i regionen samt genom att locka hit mer kunnig arbetskraft från andra håll i Finland och även från utlandet.

Genom jobbcoachen har företaget tillgång till ett mångprofessionellt nät

Företagen är ofta fundersamma över eventuella utmaningar med att rekrytera internationell arbetskraft. Processen är naturligtvis lite annorlunda jämfört med anställning av personer med invandrarbakgrund som redan bor i Finland och som har laglig rätt att bo och arbeta i landet. Enligt Mendy är det inte heller särskilt komplicerat att rekrytera internationella kunniga personer, men det kräver sin egen process. Att rekrytera personer utanför EU-länderna går naturligtvis lite långsammare.

Jobbcoachen kartlägger företagens behov i praktiken genom att ringa upp och besöka olika företag, naturligtvis med beaktande av coronaläget, samt genom att utreda hurdana utmaningar företagen har när det gäller anställningar. I fråga om detta samarbetar jobbcoachen intensivt med KOSEK.

”I allmänhet tar jag själv kontakt med företag och frågar om deras behov av arbetskraft och diskuterar hur vi kunde samarbeta på ett sätt som gynnar alla. Företagen kan även själva ta kontakt med mig i alla frågor som berör anställning av internationell arbetskraft”, berättar Mendy.

Jobbcoachen har hjälp av ett omfattande, mångprofessionellt nätverk och förmedlar även budskap från företagsfältet till nätverket och andra samarbetspartner. Strävan är att lösa utmaningarna med att anställa personer genom samarbete och med hjälp av de tjänster som erbjuds i regionen.

”Behovet av arbetskraft berör oss alla. Parter som arbetar med sysselsättningsvården erbjuder olika metoder för att lösa denna utmaning. För att uppnå omfattande lösningar är det viktigt att både företagens och de internationella arbetssökandenas utmaningar diskuteras tillsammans”, konstaterar Mendy.

I arbetet utnyttjas expertisen både hos kommunförsöket, företagstjänsterna, socialtjänsterna och utbildningsorganisationerna. I fråga om arbetssökande med invandrarbakgrund omfattar samarbetsnätverket även Talent Coastline Employment-projektet (TCE), Welcome Office och kommunförsökets integrationsexpert.

”Med tanke på jobbcoachens arbete är ett tätt samarbete med anställda i kommunförsöket en nödvändighet. I kommunförsöket har man redan mycket erfarenhet och en uppfattning både av de arbetssökande och av de regionala företagen. För att lyckas är det lika viktigt att bedriva ett nära samarbete med andra parter som deltar i sysselsättningsvården i regionen”, berättar Mendy.

Värt att hålla kvar alla kunniga personer

Jobbcoachen arbetar framför allt med kommunförsökets kunder med invandrarbakgrund. Uppgiften består av att planera kundernas väg direkt till arbete, till olika tjänster eller utbildning genom att utnyttja kommunförsökets serviceutbud, såsom arbetsprövning, lönesubvention och läroavtal. I fråga om arbetssökande med invandrarbakgrund införs även språkinlärning endera på egen hand, i grupp eller skräddarsytt som en del av arbetsuppgiften.

”I vår region finns många internationella personer som är kunniga inom olika områden och en del av dem söker arbete som motsvarar deras utbildning. Vår region lockar också personer som pratar främmande språk, men många flyttar till huvudstadsregionen eftersom det är svårt att få arbete. Det skulle också vara viktigt att hålla kvar de här människorna”, betonar Mendy.

Vid anställning, oberoende om det är fråga om en internationell eller finsk person, borde man enligt Mendy fästa mer uppmärksamhet vid kompetens som betjänar arbetet än vid att personen i fråga har perfekta språkkunskaper. Språkkunskaper är ett kunskapsfält som utvecklas genom att arbeta – på samma sätt som annat kunnande. Inom vissa branscher är det redan vanligt att anställa personer från utlandet som inte alls pratar finska eller svenska. På grund av arbetskraftssituationen kommer detta att öka alltmer i framtiden.

”Vi borde vidta nödvändiga åtgärder redan nu. Jag är själv ett bra exempel på hur man inom kommunförsöket och vid KOSEK såg potential hos mig och jag blev anställd trots att jag inte pratar perfekt finska. Genom arbetet har jag däremot fått den möjlighet jag behöver för att utveckla mina språkkunskaper”, berättar Mendy.

Kontaktuppgifter:
Jobbcoach Matthew Mendy,
tfn 050 478 5271,
matthew.mendy@kokkola.fi

Det kommunala sysselsättningsförsöket i Karlebyregionen

Genom det kommunala sysselsättningsförsöket strävar man efter en stärka kommunernas roll i sysselsättningsvården. Från och med 1.3.2021 har kommunerna svarat för en del av de uppgifter som tidigare skötts av TE-förvaltningen, och enligt planen ska ansvaret öka ytterligare inför 2024.

Inom kommunförsöket skapas en helt ny servicemodell för sysselsättningsvården som överskrider de administrativa gränserna. Inom modellen samordnas service som kunden behöver på ett bättre sätt än tidigare. I försöket söker man tillsammans efter lösningar på hur man bland annat kan skapa smidigare kundserviceprocesser, utveckla och samordna olika aktörers tjänster samt bygga upp en ny slags organisation som fungerar som ett nätverk.

Företagen sköter fortfarande sina ärenden vid TE-byrån, men inom kommunförsöket betjänar man även företagare när det gäller lönesubvention och rekrytering. I fråga om dina arbetskraftsbehov kan du ta kontakt med sysselsättningskoordinator Matti Mäki-Ainali och jobbcoach Matthew Mendy.

Läs mer om kommunförsöket på adressen www.kokkola.fi/kommunforsok