Fortsätt till innehållet

Syftet med projektet är att skapa modeller för affärsverksamhet och bygga upp ett konsortium som kan förädla biomassa till nya exportprodukter; katalyter och kemikalier. Inom projektet söker man en lösning på den del som saknas för att kunna kommersialisera resultat av forskning och produktutveckling. Projektet erbjuder lösningsmodeller för bakgrunden till pilottestning och investeringsbeslut om fullskalig produktion. För att bilda en värdekedja söker och engagerar man företag både bland råämnesleverantörer, transport- och logistikbranschen, operatorer, teknologileverantörer, producenter av infrastruktur och användare av slutprodukten.

Den pågående litiumvärdekedjan framskrider på ett positivt sätt och håller på att leda till att en gruva öppnas 2018. Den nya gruvverksamheten kan i sin tur leda till en produktion av litiumackumulatorkemikalier. Användningen av överskottskol som uppstår genom förgasning från bioraffinaderiet som anodkol vid tillverkningen av ackumulatorkemikalier binder samman dessa två projekt och skapar en unik möjlighet att förena bioekonomin och kemiindustrin i Karleby storindustriområde.

Projektet genomförs under perioden 1.8.2016–31.12.2017.