Fortsätt till innehållet
TItta Tilvis

MAKEE-projektet lockade företagare i stadskärnan med i utvecklingsarbete

Ett levande centrum är stadens hjärta. Det är ett trivsamt vardagsrum för invånare och turister, ett gemensamt rum som man upplever som sitt eget och som skapar en rytm i vardag och fest. Det är en plats där näringsliv, offentliga tjänster, historia och nutid möts, går omlott och skapar något nytt.

MAKEE-projektet, som förvaltats av KOSEK, hade som vision att liva upp det kommersiella centrumet i Mellersta Österbottens landskapscentrum och att stärka konkurrenskraften och attraktionskraften i centrum med tanke på boende, trivsel och affärsverksamhet. Dessa mål innebar att målgruppernas engagemang fick en viktig roll i projektets verksamhet. På så sätt strävade man efter att stärka samhörigheten, öka interaktionen och dra nytta av invånarnas kunskap och idéer. Målgrupper för åtgärderna var stadsborna, företagarna i centrum och andra intressentgrupper. Genom enkäter samlades tankar om den nuvarande attraktionskraften i centrum och om framtida önskemål samt idéer för hur kärncentrum kan utvecklas.

I projektets åtgärder deltog sammanlagt cirka 60 företag från Karleby stadscentrum. Antalet var ungefär dubbelt jämfört med målen. Under projektet engagerades deltagarna på tre olika sätt:

• Attraktionskraft och service – genomfördes som en digital enkät och genom att delta i evenemanget Handelns och kulturens natt (505 svar)
• Evenemang – genomfördes som en digital enkät (317 svar)
• Promenadlab för studerande vid Centria yrkeshögskola

Inom projektet genomfördes även en intervjuundersökning tillsammans med forskningsbolaget Kulmia Insight. Syftet var att förstå centrumföretagarnas och -aktörernas syner på nuläget, framtida trender och deras önskemål till stadsorganisationen. Undersökningen genomfördes vid två olika workshoppar och genom fokusintervjuer. I undersökningen deltog 19 företag från olika branscher i stadscentrum. Intervjuprocessen ökade känslan av samhörighet mellan företagen och resultatet av undersökningen var en sammanfattning av hur företagarna upplever stadscentrumets framtid och nuläge samt vad de anser att man borde fästa uppmärksamhet vid. I slutsatserna av Kulmias intervjuundersökning konstaterades bland annat följande:

• Det krävs samarbete mellan alla aktörer för att locka kunderna till centrum.
• Företagarna saknar en tydlig instans som tar ansvar för utvecklingen av centrum, evenemangen och samarbetet.
• I fråga om evenemangen efterlyses även en lokal förankring och beaktande av hela centrum.

”Det var en glädje att märka att företagarna och invånarna vill delta och komma med idéer för framtiden tillsammans. Båda gruppernas önskemål om kommande utvecklingsobjekt men även deras upplevelser av de goda sidorna med nuläget var väldigt liknande. Jag satsade väldigt mycket på att besöka centrumområdet och företagen – att inspirera till samarbete handlar till stor del om ett slags försäljningsarbete. Projekttiden var ganska kort, cirka 7 månader, men vi strävar naturligtvis efter att arbetet ska vara bestående och målmedvetet”, konstaterar Titta Tilvis som varit projektchef för MAKEE-projektet.

Som avslutning på MAKEE-projektet ordnades påverkansforumet CityForum2023 mellan aktörerna. Evenemanget kommer framöver att ordnas varje år. På forumet samlades 50 företagare som var intresserade av att utveckla stadscentrumet samt experter från stadsorganisationen. Under evenemanget fördes en livlig diskussion mellan de olika aktörerna och evenemanget upplevdes som inspirerande.

”Karleby befinner sig för tillfället i en intressant fas, där investeringar i industrin och kommande arbetsplatser även ökar behovet att utveckla trivseln i stadsmiljön och möjligheterna till meningsfulla fritidsaktiviteter. Av de kommande utvecklingsprojekten i stadscentrum främjar till exempel den förbindelse till Kosila som uppstår via järnvägsstationens underfartstunnel en positiv utveckling av stadsstrukturen. Förändringarna ökar även trivseln och gör framför allt den lätta trafiken smidigare”, konstaterar Karleby stads utvecklingsdirektör Jonne Sandberg.

Projektet för utveckling av landskapscentrum, MAKEE, som startades av KOSEK i juni 2022 avslutas i slutet av februari 2023. Projektets vision har varit att liva upp det kommersiella centrumet i Mellersta Österbottens landskapscentrum och att stärka konkurrenskraften och attraktionskraften i centrum med tanke på boende, trivsel och näringsverksamhet.

Mer information: