Fortsätt till innehållet

Ledernas och turistservicens Mellersta Österbotten

Turistbranschen är den industribransch som växer mest i världen. I Finland koncentreras turismen kring attraktionskraften i de stora städerna och även i Lappland. Genom lyckade och högklassiga turistprodukter kan man däremot skapa värdefulla upplevelser även här i Mellersta Österbotten. För att det ståtliga landskapets upplevelser ska vara lättillgängliga både för turister och lokalbefolkning behövs tydliga leder med olika teman som styr våra vägar. Dessutom behövs företag som erbjuder högklassiga tjänster längs lederna.

Projektet Ledernas och turistservicens Mellersta Österbotten förvaltas av KOSEK. Syftet med projektet är att kartlägga turistutbudet i Mellersta Österbotten. Det praktiska grundarbetet består av att föra in lederna och besöksmålen på kartan och att utveckla objekten utifrån teman. Avsikten är att förbättra verksamhetsmiljön för regionala företag inom turistbranschen genom att kartlägga landskapets turistleder och servicen längs dem. Först efter att man kartlagt turistmålen och lederna, till exempel naturleder, cykelleder, badstränder, landskap och besöksmål, har företagen möjlighet att ta tag i befintliga strukturer genom sina egna produkter. Serviceutbudet längs lederna undersöks som helheter och man uppmuntrar till att skapa ny företagsverksamhet i de upptäckta servicetomrummen. För de företag som bedriver verksamhet längs lederna gör man upp utvecklingsplaner för hur man kan skapa kundorienterade produkter och möjligheter för turister.

Den moderna turistmarknadsföringen sker främst digitalt, även genom att utnyttja sociala medier. I vår region behövs mer synlighet, och företagarna uppmuntras och ges mod att ta kontroll över sin egen synlighet. Inom projektet kommer man att satsa speciellt på detta delområde. I anslutning till temat ordnas olika workshopar utifrån företagens behov.

Turistprodukter är alltid i stor utsträckning ett resultat av samarbete. Det behövs gemensamma aktiviteter och en tydlig rollfördelning för att skapa produkter som är upplevelserika för kunden. Starka samarbetsnätverk fungerar som stöd för allt detta. Kring befintliga bransch- och temaspecifika nätverk i landskapet knyts nya kontakter mellan företag och andra serviceproducenter och offentliga aktörer.

Projektet är öppet för alla turistföretag och andra aktörer i Mellersta Österbotten som producerar tjänster som lämpar sig för turistkonsumtion.

Ledernas och turistservicens Mellersta Österbotten -projekt pågår under perioden 1.4.2017–30.9.2019. Antalet stöd för projektet är 266 400 €.