Fortsätt till innehållet

Avsikten med Biolit-projektet är som namnet antyder att främja bioekonomi och cirkulär ekonomi samt innovationer inom litium- ja batterikemi samt att skapa nätverk.

I projektet utvecklar man även andra åtgärder för att främja bioekonomi och användningen av förnybar energi. I projektet utreder man dessutom hur verksamhet där man förädlar batterikemikalier kan etableras i regionen samt hurdana forsknings-, utvecklings- och investeringssatsningar som etableringen kräver. Utöver dessa stora projekt kartlägger man bio-, cleantech- och energiföretag samt andra små och medelstora företag (t.ex. företag som erbjuder industritjänster) i Karleby. Dessutom försöker man främja sådana produkt- och produktionsutvecklingslösningar som är ekologiska, koldioxidsnåla och som följer principerna för en hållbar utveckling.

Projektet handleder företagen i ovan nämnda frågor och informerar företagen och staden om nya bioekonomiska och cirkulärekonomiska innovationer bland annat genom att ordna evenemang och genom olika kommunikationskanaler. Projektet strävar även efter att främja ekologiska offentliga upphandlingar och lösningar.

Projektet pågår fram till 31.10.2021 

Ta kontakt!