Fortsätt till innehållet
Nora Birkman Neunstedt

Nora Birkman Neunstedt till affärsrelationsutvecklare på KOSEK

KOSEK satsar för sin del i ännu bättre tillvaratagande av Karlebyregionens mångsidiga potential, och har utnämnt för detta syfte Nora Birkman Neunstedt till affärsrelationsutvecklare fr.o.m. 1.1.2022. Till Noras uppgifter ingår att främja samarbetet med KOSEKs intressenter så väl lokalt, nationellt som internationellt. Nora ansvarar dessutom som KOSEKs representant tillsammans med flera övriga organisationer och utbildningsanstalter för ordnandet av Kokkola Material Week, som detta år arrangeras redan för tionde gången.

Till utbildningen är Nora politices magister, med specialisering i medling och konflikthantering. Hon har under de senaste tio åren verkat i diverse uppgifter inom nätverksskapande och främjande av mångsektoriellt samarbete inom den offentliga, privata och tredje sektorn både i Skandinavien och Ryssland. Senast har Nora arbetat som KOSEKs representant i Future Cleantech Solutions -projektet, som främjade Kvarkenregionens hållbara utveckling och samarbete cleantechföretag emellan.

Mer information:

Nora Birkman Neunstedt
Affärsrelationsutvecklare
044-7809091
nora.birkman.neunstedt@kosek.fi