Fortsätt till innehållet
Vuosikertomuksen kansikuva

KOSEKs årsberättelse 2021 tillgänglig via webbtjänsten

Verksamhetsårets tema var fokus på det väsentliga

I KOSEKs verksamhet togs många positiva utvecklingssteg under verksamhetsåret 2021. Timo Lahtinen valdes till verkställande direktör för Karlebyregionens Utveckling Ab. Han inledde sitt arbete i januari och fick genast en god start i sin uppgift. Ungefär vid samma tidpunkt flyttade KOSEK till stadshuset. Syftet med de ovan nämnda åtgärderna är att intensifiera KOSEKs samarbete i synnerhet med Karleby stads näringsutveckling samt stadsplanering såsom planläggningstjänsterna.

Tillgången på kompetent arbetskraft är en utmaning för många av företagen inom vårt område. Under verksamhetsåret var KOSEK i egenskap av arrangör med i starten av en arbetskraftsutbildning för båtbranschen. Syftet är att värva nya talanger för båtbyggandet. Vi började också arbeta för sysselsättningen bland personer med invandrarbakgrund, och därutöver inledde KOSEK en utredning av hur kommersiella evenemang påverkar områdets företag och näringsliv.

I egenskap av ett närings- och utvecklingsbolag som ägs av Karleby stad och Perho kommun betjänar KOSEK företagarna inom regionen i alla skeden från etablering till tillväxt och internationalisering samt eventuellt ägarbyte.

Under verksamhetsåret 2021 ökade antalet företagsmöten klart jämfört med 2020, medan det totala antalet aktiviteter minskade något sedan föregående år. Detta berodde på coronapandemin. År 2020 sysselsattes KOSEKs företagsrådgivning i väsentlig grad, som ett helt nytt ärende, av ensamföretagarnas ansökningar om stöd, medan ordnandet av företagsmöten vid denna tidpunkt begränsades betydligt av coronapandemin.

Av KOSEKs projekt slutfördes projekten Future Cleantech Solution-, Biolit- och Retkibussi Keski-Pohjanmaa före utgången av året. År 2022 fortsätter projektet Ledernas och turistservicens Mellersta Österbotten samt projektet Nordic Battery Belt.

Läs årsberättelsen här