Fortsätt till innehållet
Ilmakuva Kokkolan kaupungista

Företagarna i Karleby svarade på stadens och KOSEKs gemensamma företagarenkät

Nyligen genomfördes en enkät till företagarna om deras nöjdhet med stadens och KOSEKs service. Enligt stadsstrategin vill Karleby stad vara logistiskt sett utmärkt och företagarvänligt – bästa möjliga miljö för företagande. I år var enkätens tema även företagens klimatfrågor. Målet var att under fullmäktigeperioden nå medeltalet 4 i företagarnas nöjdhet med stadens företagarvänlighet (skala 1–5). Det kom in 249 svar (år 2022 fick man in 127 svar).

I enkäten bedömdes följande ämnesområden: tillgången till kompetent arbetskraft, rådgivning för operativa företag, KOSEKs nyföretagarrådgivning, huruvida staden och KOSEK ordnar tillräckligt med evenemang där företagare kan bilda nätverk, huruvida stadens och KOSEKs kommunikation når ut till företagen, marknadsföringen av staden som attraktiv ort, smidiga tillståndsärenden, tillgång till verksamhetslokaler, tomtutbud och planläggning samt fungerande trafikförbindelser.

På basis av enkäten fick nöjdheten med Karleby stads företagarvänlighet vitsordet 3,1 (3,0 år 2022). Nöjdheten med KOSEKs tjänster fick vitsordet 3,7 (3,6 år 2022). Mest nöjda var svararna med bl.a. KOSEKs nyföretagarrådgivning (3,5), marknadsföringen av staden som attraktiv ort (3,3) samt rådgivningen för operativa företag, ordnandet av evenemang där företagare kan bilda nätverk, marknadsföringen som når ut till företagen och fungerande trafikförbindelser (3,2).

De viktigaste utvecklingsobjekten ansågs vara bl.a. smidiga tillståndsärenden (48 %), utveckling av stadens kommersiella centrum (43 %) och säkerställande av tillgången till kompetent personal och utbildningstjänster (40 %).

”Vi gör stadens tillståndsprocesser smidigare bland annat genom att öka den personliga rådgivningen. Övergången till det elektroniska tillståndssystemet minskade på mötena med klienterna och rådgivningen sker till största delen per telefon. Vi har kvar tillståndsberedarnas regelbundna telefontider och öppnar dessutom en kundtjänst för byggnadstillsynen i stadshuset. Där kan vem som helst få rådgivning i anknytning till sitt eget projekt och hjälp med att fylla i en ansökan om bygglov. Kundtjänsten kommer att ha öppet två dagar i veckan”, berättar stadens tillståndschef Juhani Hannila.

Målet är att göra handläggningen av ansökningarna snabbare genom att förbättra kvaliteten på ansökningarna. ”Till exempel bilagor som saknas eller andra behov att komplettera ansökan kan förlänga handläggningstiden. Ju färdigare ansökningar vi får, desto snabbare kan vi handlägga dem”, konstaterar Hannila.

Från början av 2024 tas målsättningstider i bruk för handläggningen av tillståndsansökningar och handläggningstiderna följs upp regelbundet. Byggnadstillsynen får en byggnadsinspektör till. Det finns också andra planer som ska göra handläggningen av tillståndsansökningar smidigare.

Staden samlar i fortsättningen in respons på tjänstens smidighet. Responsen behandlas i byggnadstillsynens nya kundtjänstarbetsgrupp. I början av nästa år tas också en expertbank i bruk. Där kan byggarna välja ansvariga arbetsledare och huvudplanerare.

I samband med företagarenkäten genomfördes också en enkät om företagens klimatåtgärder

Av svararna meddelade 51 procent att företaget i sin verksamhet har funderat en del på klimatsynpunkter eller att klimatåtgärder har vidtagits och planer utarbetats. Sammanlagt sade 23 % att företaget har en klar vision om klimatarbetet och att det beaktas i allt beslutsfattande. 26 procent svarade att klimatarbetet inte syns i företagets verksamhet.

På frågan om klimatåtgärder i företaget var tre i topp följande: förbättrandet av energieffektiviteten (57 %), utvecklandet av sorteringen och återvinningen av avfall (57 %) och förbättringen av materialeffektiviteten (46 %). Största delen (75 %) svarade att den viktigaste orsaken till klimatåtgärderna är att de är en del av företagets ansvarsfullhet. Dessutom ansågs det att åtgärderna förbättrar företagets anseende (42 %) och är ekonomiskt lönsamma för företaget (39 %),

En tredjedel av svararna (32 %) kunde inte säga varför inga klimatåtgärder har vidtagits i företaget eller varför de har varit ringa, 23 procent svarade att orsaken är tidsbrist och 19 procent svarade att klimatåtgärder inte är viktiga.

Av svararna tyckte 86 procent att de inte behöver stöd för att delta i arbetet mot klimatförändringen, men 28 procent av svararna hoppades ändå att staden skulle ordna utbildning eller rådgivning till stöd för klimatarbetet i företagen. Mer än hälften av svararna vore eventuellt intresserade av att delta i stadens klimatnätverk. Nästan hälften (45 %) av svararna önskade nätverksbildning mellan företagen, 42 procent önskade synlighet för ansvarsfulla företag och 28 procent önskade att företagen delar med sig av sina kunskaper i klimatfrågor.

För att förutsättningarna för företagens klimatarbete ska bli bättre önskar företagen att staden bland annat skapar en mera hållbar stadsstruktur (planläggning, markanvändning, trafik- och energilösningar) (32 %), gör ansvarsfullare upphandlingar av ansvarsfulla företag (31 %) och ordnar utbildning och rådgivning till stöd för företagens klimatarbete (28 %).

Staden vill skapa ett samarbetsnätverk för klimatfrågor tillsammans med företagen inom vilket man tillsammans överväger olika sätt att minska utsläppen. Inom nätverket delar man information, vilket kan erbjuda synergieffekter för nätverkets medlemmar.

”Medlemmarna i samarbetsnätverket erbjuds hjälp med att ställa upp klimatmål för företaget och planera åtgärder. Dessutom får medlemmarna praktiska arbetsredskap för att nå målen och tillförlitlig och aktuell information om klimatförändringen. Deltagandet i nätverket ger företaget synlighet och konkurrensfördel. Numera är ansvarsfullhet ett trumfkort för företag och via nätverket kan företaget hitta nya klienter och affärstillfällen. För samarbetsnätverket hålls regelbundna nätverksmöten och frukostmöten. Dessutom ordnar vi info, webbinarier, utbildning och workshopar om aktuella klimatteman”, berättar Jenni Silvola, sakkunnig i klimatfrågor hos Karleby stad.

 

Mera info:

Jonne Sandberg
Utvecklingsdirektör
0447809093
jonne.sandberg@kokkola.fi

Jenni Silvola
Sakkunnig i klimatfrågor
0447809306
jenni.silvola@kokkola.fi

Timo Lahtinen
Verkställande direktör / KOSEK
0504207722
timo.lahtinen@kosek.fi