Kokkola Industrial Park

Monipuolisen kemianteollisuuden osaamiskeskittymä

Kok­ko­la In­dustrial Park (KIP) on Poh­jois-Eu­roo­pan suu­rin epä­or­gaa­ni­sen ke­mian­teol­li­suu­den kes­kit­ty­mä, jossa toi­mii usei­ta ke­mian- ja me­tal­lia­lan huip­pu­yri­tyk­siä. Alu­eel­le on si­joit­tu­nut 15 tuo­tan­nol­lis­ta yri­tys­tä sekä noin 60 pal­ve­lu­yri­tys­tä tu­ke­maan tuo­tan­to­y­ri­tyk­sien ydin­toi­min­to­ja. Yri­tyk­set työl­lis­tä­vät suo­raan 2 200 hen­ki­löä. Kok­ko­laan on kas­va­nut ke­mia­na­lan vahva klus­te­ri ja glo­baa­lien yri­tyk­sien jouk­ko. Osaa­mi­nen näkyy sekä teol­li­suusa­lu­een pro­ses­sio­saa­mi­ses­sa että kou­lu­tuk­sen ja kor­kea­ta­soi­sen tut­ki­muk­sen kes­kit­ty­mä­nä.

KIPin 700:n hehtaarin alue tarjoaa erinomaiset puitteet uusille yrityksille: valmis infrastruktuuri, toimiva palvelutuotanto ja loistavat logistiset yhteydet. Vierellä voimakkaasti kehittyvä Kokkolan Satama, jossa on Pohjoismaiden ainut joka sään terminaali (AWT), mittava varastokapasiteetti ja säännölliset yhteydet Eurooppaan.

KIPin nettisivuille

Kokkolan Sataman nettisivuille