huhtikuu 2020

KOSEKin kysely yrittäjille antaa kuvaa alueen tilanteesta koronapandemian alkuvaiheessa

KOSEK toteutti kyselyn Kokkolan ja Perhon yrittäjille koronapandemian vaikutuksista tällä hetkellä. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 340 yritystä.


- Suuren vastausmäärän saavuttanut kyselymme kuvaa hyvin koronapandemian aiheuttamaa tilannetta. Kyselyn vastausten perusteella koronan vaikutus alkaa ensisijaisesti talousvaikeuksilla. Toimialakohtaisesti vaikutuksia on eniten palvelualoilla, mutta myös rakentamisessa ja teollisuudessa koronapandemiatilanne on alkanut näkyä. Vastanneista suurin osa on yksinyrittäjiä tai pienyrityksiä. Lohdullista on kuitenkin se, että kaikki vastanneet yritykset eivät vielä koe tarvitsevansa taloudellista lisätukea tähän tilanteeseen, tiivistää KOSEKin vt. toimitusjohtaja Pekka Pohjola.

Kyselyyn vastanneista yrityksistä noin 93 % sijaitsi Kokkolassa, ja noin 7 % Perhossa. Kyselyyn vastanneiden yritysten toimialat olivat jakautuneet melko tasaisesti. Vastauksia tuli kuitenkin eniten toimialoilta Muut palvelut (n. 27 %), Tukku- ja vähittäiskauppa (n. 14 %), Rakentaminen (n. 13 %), Teollisuus (n. 13 %) ja Hyvinvointiala (n. 13 %). Kyselyyn vastanneista yrityksistä hieman vajaa puolet, n. 47 % oli yksinyrittäjiä, ja n. 32 % vastanneista kuului kokoluokkaan 2-5 työntekijää. Seuraavat kategoriat 11-50 työntekijää kattoivat n. 11 % ja 6-10 työntekijää n. 8 % vastauksista.

Kyselymme aluksi pyysimme yrityksiä vastaamaan, onko koronapandemialla ollut jo vaikutuksia liiketoimintaan, ja jos oli niin minkälaisia. Suurin osa vastaajista (n. 84 %) kertoi, että koronavirustilanne on jo vaikuttanut liiketoimintaan, ei vaikutusta n. 13 %, tai ei osannut sanoa n. 3 %. Seuraaviin kysymyksiin vastaajat saattoivat valita yhden tai useamman vaihtoehdon. Suurimmat vaikutukset vastausten perusteella olivat odotetusti taloudellisia (n. 79 %) ja työtapamuutoksia (n. 32 %). Myös henkilöstöön, tuotantoon, sopimuksiin ja alihankintaan liittyviä muutoksia oli havaittavissa. Noin 11 % vastasi, ettei koronapandemia toistaiseksi ollut aiheuttanut mitään muutoksia.

Tiedustelimme yrittäjiltä myös, minkälaista apua ja tukea he jatkossa tarvitsevat, jälleen useampi vastausvaihtoehto oli mahdollinen. Vastanneista n. 37 % tarvitsee apua talousasioissa, n. 37 % apua yritystukiin liittyen, mutta n. 39 % vastasi, etteivät tarvitse lisää apua tällä hetkellä. Taloudellisen tuen hakemiseen liittyen n. 30 % aikoi hakea lähiaikoina avautuvaa yksinyrittäjän tukea, n. 22 % aikoi hakea yrittäjän työttömyystukea, ja n. 18 % yritystukea ELY:ltä. Noin 15 % vastasi neuvottelevansa rahoittajien ja velkojien kanssa, ja n. 11 % hakevansa yritystukea Business Finlandilta. Kuitenkin tässä kohtaa n. 29 %, ilmoitti ettei tällä hetkellä tarvitse taloudellista lisätukea.

Yhteistyössä alueen koulutusorganisaatioiden kanssa kyselimme myös yritysten lyhyen aikavälin koulutus- ja kehitystarpeista, mutta kyselyn perusteella koronatilanteen tässä vaiheessa vaikutti siltä, että koulutuskysymyksiin ei vielä oikein osattu ottaa kantaa (n. 75 %). Kuitenkin taloudelliseen johtamiseen (n. 7 %) ja rekrytointitarpeisiin (n. 5 %) liittyvä kehittäminen nousi esiin. Tiedustellessamme millaisia uusia liiketoimintamahdollisuuksia tilanne on avannut yrityksille, suurin osa (n. 72 %) ei vielä osannut ottaa asiaan kantaan. Noin 14 % vastasi verkkokaupan ja digitalisoinnin olevan ajankohtaisia, ja n. 4 % alihankinnan siirtämisen takaisin yrityksen sisälle.

Kyselyn yhteydessä oli mahdollista jättää avoimiin vastauksiin terveisiä ja kommentteja Kokkolan ja Perhon päättäjille, sekä jättää yhteydenottopyyntö KOSEKin yrityskehittäjille. Yhteydenottopyyntöjä tulikin runsaasti, ja KOSEKin yrityskehittäjät ovat suurimman osan jo tavoittaneet.

- Kyselyn tulos vahvistaa tietoa siitä, että valtion rahoittama ja kuntien jaettavaksi tuleva yksinyrittäjätuki tulee todella tarpeeseen. Kysely selkeästi indikoi taloudellisia haasteita yrityksissä ja suuri osa vastaajista on juuri yksinyrittäjiä. Tilanne on kokonaisuudessaan haastava ja kysely vahvistaa näkemystä siitä, että kysynnän elpyminen lyhyellä aikavälillä olisi todella toivottavaa. Kokkolan kaupunki on ryhtynyt toimiin, esimerkiksi Kokkolan Energia Verkot on laskenut sähkön siirtohintoja määräajaksi. Kokkolan kaupungin omistamissa kiinteistössä pystytään sopimaan vuokran maksun suhteen joustoista. Kokonaistilannetta seurataan kuitenkin jatkuvasti ja arvioidaan, ovatko päätetyt toimenpiteet riittäviä elinkeinopoliittisia ratkaisuja, kertoo Kokkolan kaupungin kehitysjohtaja Jonne Sandberg.

- Otamme saadut vastaukset huomioon ja etsimme yhdessä KOSEKin ja yrittäjien kanssa keinoja ja toimintatapoja, joilla yrittäjien akuutteihin ongelmiin pystytään helpotusta löytämään. Jokainen yritys on kunnalle ja alueelle tärkeä. Kunnissa on myös käyty läpi Kuntaliiton ja Suomen Yrittäjien yhteiset suositukset, joilla koronakriisin tuomiin haasteisiin voidaan vastata, toteaa Perhon kunnanjohtaja Lauri Laajala.

 

KOSEK toteutti kyselyn yhteistyössä Kokkolan kaupungin, Perhon kunnan, Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen, Centria-ammattikorkeakoulun, KPedun ja Keski-Pohjanmaan kesäyliopiston kanssa.

 

Lisätietoja:

Pekka Pohjola
vt. toimitusjohtaja
KOSEK
400 967 606
pekka.pohjola@kosek.fi