15.1.2019

TE-toimiston työllistämispalkkio

Työllistämispalkkion myöntämisen ehdoista säädetään valtioneuvoston asetuksella. Työllistämispalkkiota kokeillaan ajalla 1.1.-30.6.2019.

Työllistämispalkkio on kiinteä 4000 euron kertapalkkio, jonka tavoitteena on kannustaa työnantajia solmimaan toistaiseksi voimassa olevia työsuhteita palkkatukijaksojen alkaessa tai jaksojen aikana. Palkkio myönnettäisiin de minimis –tukena.

TE-toimisto voisi myöntää työllistämispalkkion elinkeinotoimintaa harjoittavalle työnantajalle, jolle on myönnetty palkkatukea aikaisintaan 1.9.2018 sellaisen työttömän työnhakijan palkkaamisesta aiheutuviin palkkauskustannuksiin

• joka on ollut työtön 12 kuukautta välittömästi palkkatuen myöntämistä edeltävän 14 kuukauden aikana tai 24 kuukautta edeltävän 28 kuukauden aikana tai

• palkkatuen myöntämisen perusteena on henkilön vamma tai sairaus, joka alentaa tuottavuutta olennaisesti sekä pysyvästi tai pysyväisluonteisesti tarjolla olevassa tehtävissä.

• Työsuhteen pitää olla toistaiseksi voimassa olevana heti palkkatuetun työn alkaessa tai se on muutettu määräaikaisesta toistaiseksi voimassa olevaksi palkkatukijakson aikana.

• Työsuhteen pitää alkaa palkkatukijakson aikana tai välittömästi sen päättymisestä lukien ja työaika pitää olla enemmän kuin 80 % alalla sovellettavasta kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajasta.

• palkkatuen määrä on enintään 40 % tai 50 % palkkauskustannuksista.

Palkkiota haetaan TE-toimistolta kolmen kuukauden kuluessa sen kalenterikuukauden päättymisestä, jonka aikana toistaiseksi voimassa oleva työsopimus on tehty. Työsuhteen pitää olla voimassa palkkiota haettaessa. Työllistämispalkkio voidaan myöntää ja maksaa, jos toistaiseksi voimassa oleva työsuhde on alkanut kesäkuun 2019 loppuun mennessä ja muut myöntämisen edellytykset täyttyvät.

Lisätietoa: Pohjanmaan TE-toimisto
Työnantaja- ja yritysasiakkaat:
p. 0295 056 001 (klo 9.00-16.15)
yrityspalvelut.pohjanmaa@te-toimisto.fi
tai www.te-palvelut.fi , josta löytyy myös hakulomake